MUDr. Vendula Papíková, Ph.D., vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1992), poté se specializovala v oborech vnitřní lékařství a klinická biochemie. Aktuálně se věnuje preventivní medicíně s důrazem na primární prevenci a koučování změny životního stylu, poradenské a lektorské činnosti. 

Dlouhodobě sleduje problematiku vlivu výživy, kvality potravin, prostředí a životních návyků na lidské zdraví. Od počátku své kariéry se zabývá také problematikou medicíny založené na důkazech, informačními zdroji pro medicínu a příbuzné obory, vyhledáváním vědeckých lékařských informací, využitím internetu v biomedicínských oborech a vzděláváním v oblasti zdravotní gramotnosti. 

Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zastávala pozici poradce pro bezpečnost léků a pro vědecké lékařské informace ve farmaceutické firmě, pracovala na Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR a v klinickém výzkumu. 

V roce 2001 absolvovala studijní cestu po vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech. 

Postgraduální studium v oboru Informační věda zakončila v roce 2009 obhajobou dizertační práce na téma Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu. 

Kromě odborných sdělení publikovala také řadu populárně-vědeckých článků, podílela se na odborné redakci prvního vydání Praktického slovníku medicíny (nakladatelství Maxdorf) a na přípravě učebních textů z lékařské chemie a biochemie pro studenty medicíny. Vybrané publikace

Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské komory; spolupracuje s EuroMISE Mentor Association a s Cochrane Collaboration.